Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door het Centrum voor Integrale Yoga Zeeland Satja-Joega. Hier na te noemen “Centrum”.

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of betaling en deelname aan de activiteiten geeft de cursist aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

1. Inschrijving/Betalingsvoorwaarden
a. inschrijving, aankopen abonnement of strippenkaart, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt stilzwijgend verlengd.
b. Contributie of cursus geld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer. De Contributie en cursusgelden zijn inclusief BTW.
c. Bij tijdelijke onderbreking, verzuim van de lessen, ziekte of afwezigheid van de cursist, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie dan wel kwijtschelding van het lesgeld plaats. Bij ziekte kan, in grote uitzondering het Centrum hier wel toe overgaan.
d. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald, mits je van tevoren afmeld. Bij geen afmelding, komt de gemiste les te vervallen. Inhalen kan gedurende de betalingsperiode.
e. Het Centrum behoudt zich het recht tarieven te wijzigen.
f. De contributie geldt per maand of per kwartaal, per half jaar, of de duur van een strippenkaart.
g. Het opzeggen of tijdelijk stopzetten van een activiteit dien je per e-mail aan ons door te geven: info@satja-joega.nl. Opzegtermijn is een kalendermaand en dient schriftelijk te worden gedaan. Mocht je binnen 6 maanden na het opzeggen van je laatste activiteit, weer aan de lessen willen deelnemen dan zullen wij 42,– euro administratie/inschrijf kosten in rekening brengen.

2. Lesrooster
a. De lestijden en -dagen worden door middel van een lesrooster aan de cursisten bekendgemaakt op de site van het Centrum.
b. Tijdens officiële feestdagen zijn er geen lessen. De uitval van deze dagen is reeds verrekend in de contributie.
c. Het Centrum behoud het recht om tijdens de zomerperiode en kerstperiode te werken met een aangepast lesrooster en/of sluiting voor maximaal 2 weken, dit wordt tijdig doorgegeven aan de cursisten via de website, en mondeling tijdens de les. De uitval van deze dagen is reeds verrekend in de contributie. Het Centrum zal, in overleg, toestaan deze lessen eventueel op een ander tijdstip in te halen.
c. Het Centrum behoud het recht de lesroosters aan te passen wanneer nodig.

3. Aansprakelijkheid
a. De cursist is aansprakelijk voor schade die hij/zij toebrengt aan eigendommen van het Centrum, de les locaties of aan derden, mits dit aan hem/haar toerekenbaar is.
b. Deelnemen aan de les geschiedt geheel op eigen risico. Het Centrum, dan wel de docent(e), kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of opgelopen letsel van de cursist.
c. Als er twijfel is over verantwoorde deelname aan de lessen, dient de huisarts en/of de behandelend specialist te worden geraadpleegd.

4. Beëindiging, eenzijdig.
a. Het Centrum is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de cursist zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aan genomen dat de belangen van het Centrum of van andere deelnemers daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van de volledige contributie blijft daarbij onverminderd bestaan.

5. Verlies/diefstal
Het Centrum is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade, van of aan goederen van de cursist.

6. Privacy
Het Centrum respecteert de privacy van cursisten en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens worden in vertrouwelijkheid door de cursist verstrekt en ook zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld.

Indien noodzakelijk kan het Centrum de Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen.

Goes, 2 mei 2018

Gratis nieuwsbrief